Мени
Вашата кошничка

Архаични зборови

А 

 • абер (турски збор)- вест, порака, знак 
 • аберџија - гласник 
 • аван (турски збор) 1. сад за толчење, 2. справа за сечење (дробење) тутун 
 • ага - турски големец, сопственик на земја или воен старешина во Османлиското Царство, муслиманска титула, господин, господар газда 
 • адет (турски збор) - обичај, традиција 
 • аѓутант (латински збор) - помлад офицер, помошник на офицер со повисок чин, помошник во воен штаб 
 • асно - богатство 
 • ак (турски збор) - плата 
 • акал - ум 
 • аланѓузи - болест кај децата со нафрлање на црвени брунки, најчесто на лицето 
 • алишта - облека 
 • амајлија (турски збор) - талисман, амулет, предмет или запис кој се носи со себе како заштита од несреќи, болести и сл. 
 • аманет (турски збор) - 1. доверување некому на чување некаков предмет како знак на доверба дека ќе биде сочувано; 2. самиот предмет кој се доверува; 3. поштенска пратка со означена вредност 
 • амбар - објект, складиште за чување жито во селските домаќинства 
 • амут (турски збор) - ам, дел од коњска опрема за спрегнување на коњот во колата 
 • ан (турски збор) - крчма, гостилница, преноќиште 
 • анама (турски збор) - госпоѓа, жена, сопруга ( кај муслиманите) 
 • ангарија - принудна работа, без надомест 
 • андарти - четници во грчката чета 
 • анка (турски збор) - госпоѓа, жена, сопруга ( кај муслиманите) 
 • антерија - дел од облеката, долга црна наметка која ја носат свештениците 
 • аргат - најмен работник, кој работи тешка физичка работа 
 • Арнаути (турски збор) - Албанци 
 • арсенал (француски збор) - складиште за чување воена опрема и оружје 
 • арслан (турски збор) - лав 
 • аскер - 1. војник; 2. војска 
 • атеист ( грчки збор) - безбожник, оној кој не верува во Бог, припадник на атеизмот 
 • атер - волја, наклонетост, љубов 
 • аур - место на долниот кат во селските куќи каде што се чува крупниот добиток 

Б 

 • барабан - вид тапан 
 • баџа (турски збор) - отвор на покривот на старите куќи 
 • баџанак (турски збор) - споругот на женината сестра 
 • башка - одвоено, посебно 
 • башкалак -одвојување, оставање имот настрана 
 • бег (турски збор) - турска титула, благородник и големопоседник во Османлиското Царство 
 • беља (турски збор)- 1.несреќа,беда, мака; 2. метеж, турканица 
 • бериќет (турски збор) - 1.благослов, среќа; 2. добра летнина, родна година, изобилство, успех 
 • бечви (турски збор) - панталони 
 • бодинаница - коњ во галоп 
 • борч - долг 
 • борчлија - должник 
 • бујрум (турски збор) - повели 
 • буле - мала погача 
 • булук (турски збор) - стадо, чопор 
 • бука (воденичка) - голема метална цевка, поставена косо, преку која водата се спроведува во воденицата 
 • бучало - место на река на кое водата паѓа вертикално и создава голема бучава 

В 

 • ваби - мамење кокошки или пилиња 
 • валачка - пиралка, алат за перење, за истиснување на водата од облеката со чукање 
 • вакаф (турски збор)- црковен имот 
 • валија (турски збор) - управник на област во Османлиското Царство 
 • везир (турски збор) - министер-претседател на владата на Турција во време на владеењето на султанот; титула на висок функционер во некои муслимански земји на Истокот; министер, гувернер на покраина 
 • веленце - мал килим, килимче 
 • вител - земјоделски алат за врзување снопови 
 • водоврик - место на кое земјата е влажна, каллива 
 • возиште - дел од запрежна кола 
 • врав - снопови наредени за вршење околу стожерот во гумното 
 • вршидба - времето кога се врши житото 
 • вршник - метален предмет со полутопчеста форма која служи за печење леб, месо и слично 

Г 

 • газета (италијански збор) - дневен весник 
 • гној - изметот од добитокот, добиточното, арско ѓубре 
 • горештина - врелина, жештина 
 • грибло - земјоделска алатка со крупни запци 
 • гуна - дел од селска женска или машка облека 

Д 

 • девер - 1.лице со посебна традиционална должност на свадба; 2.брат на сопругот 
 • дервиш (турски збор) - монах, калуѓер во муслиманската религија 
 • дисаѓи - двојна торба поврзана со платно која се префрла преку седлото со товарен добиток 
 • дифтик - јамболија, ткаенина за покривање со ресите 
 • домашар - оној што е постојано дома, во старите традиционални македонски семејства бил човек што бил одреден од страна на семејството за да се грижи за работите поврзани со домот 
 • друшка - сопруг или сопруга 
 • дулец - начин на дерење јагниња 
 • душман - непријател 

Ѓ 

 • ѓаур (турски збор) - неверник, кривоверник, еретик, погрдно име со кое Турците ги нарекуваат христијаните 
 • ѓеран (турски збор) - направа за вадење вода од бунар 
 • ѓериз (турски збор) - одводен канал 
 • ѓум (турски збор) - бакарен сад за вода 

Еесап (турски збор) - смета, пресметува 

 • еснаф (турски збор) - здружение на луѓе со ист занает, преносно, лица на иста возраст 
 • еќим (турски збор) - доктор 
 • ефенди (турски збор)- господин 

Ж 

 • ждрепка - начин на одредување дел од имот или донесување одлука околу некоја работа 
 • жолтица - златна монета, дукат 

З 

 • задушница - помен за покој на душата во христијанската религија 
 • замандалени - затворени со мандало - дрвен дел на врата за затворање на внатрешната страна 
 • замелушен - зашеметен 
 • заптии (турски збор) - редар, стражар 
 • зелје - збирно име за лобода, спанаќ и штаве 
 • зијан - штета 
 • зоб - овес 
 • золва - сестра на сопругот 
 • зулум (турски збор) - тиранија, насилство, разбојништво, угнетување 
 • зулумџија (турски збор) - насилник, тиранин, угнетувач, разбојник 

Ѕ 

 • ѕевгар (турски збор) - пар запрежни волови 

И 

 • изим (турски збор) - дозвола, одобрение 
 • исав (турски збор) - милост 
 • исавлија (турски збор) - со душа, милосрден 

Ј 

 • јалова - неплода 
 • јаловица - неплодна овца 
 • јаничар (турски збор) - припадник на привилегиранта војска во Османлиското Царство создадена од заробени христијански деца, кои биле одгледувани и воспитувани за крвници на сопствениот народ 
 • јарем - дрвена направа во која се спрегнуваат запрежни животни 
 • јатрви - сопруги на двајца браќа 

К 

 • кадија (турски збор) - судиј во Турција и во други муслимански земји 
 • кадилница - метален предметм кој служи за кадење, подчадување, кој го користат свештениците при изведување на христијанската служба 
 • кајмакам (турски збор) - управник на околија во Отоманското Царство 
 • калајџија - мајсотр кој врши премачкување на бакарни садови со калај 
 • калци - плетени женски чорапи до колениците без стапалата 
 • кандило (грчки збор) - сад со масло во кое гори фитилче 
 • кандиса - убеди, наговори 
 • картал - вид орел, мршал 
 • катиљ - лош човек, крвник 
 • клепало - дрвен предмет во црквата за чукање при повикување на служба ручек и слично 
 • клисар - притруп, човек кој ја чука црковната камбана и служи во црквата 
 • кмет - селски старешина 
 • комиташ - оној кој се занимава со комитлак 
 • копа - форма на куп во кој се собира слама 
 • коприна - свила 
 • корда - простор заграден за чување овци 
 • корија - шума 
 • коџобашија (турски збор) - старешина на село, кмет 
 • крлешка - лулашка, нишалка 
 • крклик - крлук, стап со кука за фаќање овци 
 • крондир - мал сад за ракија или вино 
 • кросно - дел од разбој за ткаење 
 • кудење - укажување на недостатоци, оговарање 
 • кулук (турски збор) - вид данок кој се наплаќал во Османлиското Царство со тешка и напорна работа 
 • курбан (турски збор)- жртва 
 • кутел - дрвен сад за мерење жито 

Л 

 • ластегарка - стап за товарање и растоварање на товарен добиток со чепорашка (со две мали кракчиња) на горниот дел 

М 

 • малаксан - преморен, изнемоштен, без сила 
 • марифет (турски збор) - вештина, препреденост, лукавство 
 • мастраф (турски збор) - трошок, издаток 
 • меѓа - граница меѓу две ниви или други земјишни парцели 
 • меџидија (турски збор) - сребрена турска монета 
 • мешин - штавена танка кожа (мев од стара ковачка направа) 
 • момок (архаизам) - слуга во селска куќа 
 • мотавило (архаизам) - мотовило, тенко стапче на кое се мота јаток, предено за разбој 
 • мртвица - застојана вода, калливо место 
 • мувлет (турски збор) - рок 
 • мудур (турски збор) - старешина на касарна во Османлиското Царство 
 • мунасип (турски збор) - умно, згодно 

Н 

 • набодна - долга дрвена вила со два рога за кревање и товарање снопови 
 • намашна (архаизам) - поттикна 
 • намуз (турски збор) - човечност, праведност, правилен однос 
 • наора (грчки збор) - осветен леб во православната религија, нафора 
 • нахија (турски збор) - околија 
 • непрокопсан (архаизам) - немирен 
 • нунко - кум 

О 

 • окантарен - некаде заседнат, постојано тука, наметлив 
 • опрегач - унечка, прегач, скутник 
 • осојница - место на сенка 
 • остен - стап со шилец на едниот крај за терање запрежни волови 
 • осуна (архаизам) - се раздени, осамна 
 • офарда (архаизам) - дарежлив, нештедлив 
 • офтика (архаизам) - болест на белите дробови, туберкулоза 
 • оџа - муслимански свештеник 

П 

 • пагур (архаизам) - мало шише за ракија со затворач 
 • падишах (турски збор) - титула на некогашните турски султани и други монарси во некои источни земји 
 • пајтон - запрежна кола за коњи 
 • палежен (архаизам) - лош 
 • паличник (архаизам) - железен дел од плугот што ја сече земјата при орањето, ралник 
 • паштерка - затекната или најдена ќерка во бракот 
 • пеземек (турски збор) - мангуп, расипан човек 
 • пеливан (турски збор) - борач 
 • пиралка (архаизам) - дрвен предмет што се користи во селата при перење на река и служи за цедење на водата од облеката со удирање 
 • пискул - украс на турска капа, фес 
 • плева - ситни сламчиња и лушпи кои остануваат при веење на житото во гумната 
 • покроб - волнена покривка за спиење без реси, јамболија без реси 
 • полјак (архаизам) - чувар на полето 
 • пондила (архаизам) - место за престој на добитокот во некои стари селски куќи 
 • посестрима - 1.Жена како сестра на другарка или на дригар; 2. верна другарка 
 • почудиште - урок, болест од урочување 
 • првиче - според народниот обичај првата посета што ја прават родителите на невестата во куќата на зетот со група блиски роднини 
 • првичари - учесници на првиче 
 • прекутрупа - попреку, по кус пат 
 • присој - страна, обично стрмна, што ја грее сонце 
 • прокуда - лоша навика 
 • протуѓер (архаизам) - гласник 

Р 

 • раја (турски збор) - немухамеданското население на Османлиското Царство 
 • рајатин (турски збор) покорен христијанин во Отоманското Царство, поданик 
 • рајатиса (архаизам) - се ослободи од маката 
 • рало - дрвено орудие за орање 
 • раненик - посвоено дете 
 • расје - ниски шумски дрва 
 • рауни - невестински дарови пред свадбата 
 • редовница - реденица. жена што го води домаќинството определено време во големите семејства 
 • рогозина - грубо плетена постела од рогоз - висока мочуришна трева - шавор, шамак 
 • руглица - свадбарско знаме 

С 

 • саѓи - црна прашина што останува по горењето на оган 
 • сакма - вид наметка која обично ја носат овчарите 
 • самар - седло на коњ, магаре или маска 
 • сардисан - опколен 
 • сводник - посредник на љубовни врски меѓу мажи и жени за користољубиви цели, за пари 
 • себап - добро дело 
 • сеир - чудо, гледање нешто шо се случува, гледање забава, разонода 
 • синор (грчки збор) - граница меѓу две села или две ниви 
 • сретсело - центарот на селото каде што се одвиваат главните настани 
 • срп - алатка за рачно жнеење 
 • стожер - столб во средината на гумното за кој се врзувале коњите за вршење на житото 
 • стресло - железна алатка што ја користеле каменарите 
 • субашица (турски збор) - газдарица, жена сопственик на имотот 
 • сургун (турски збор) - прогонство, заточение 
 • сурија - големо стадо, крдо 
 • сурме (архаизам) - мала дрвена греда со која се става попреку на вратите на селските куќи однатре 
 • сурпет - суров, остар, непопустлив 

Т 

 • тајфа - група луѓе, дружина 
 • тапија (турски збор) - судски заверен документ за сопственост на имотот 
 • телал (турски збор) - гласник 
 • терзија (турски збор) - кројач, шијач 
 • теќе (турски збор) - 1. молитвен дом на дервиши, дервишки манастир; 2.гробница на некој светец 
 • тормозење - малтретирање 
 • тупурдиса - отстрани, зафрли, загуби 
 • тревлистува - со мана во говорот, не зборува чисто, петелчи 

Ќ 

 • ќатип (турски збор) - писар 
 • ќаја (турски збор) - управник на имот кај турските големци во Османлиското Царство 
 • ќепе - 1.вид машки елек од грубо селско платно; 2. вид капа 
 • ќердоса (турски збор)- усреќи, постигна успех, успеа, 
 • ќурк - горно палто со крзно 

У 

 • угари - изорана, но непосеана нива, оставена да прележи 
 • узда - огламник со посебен дел за смирување на немирни коњи 
 • ујдурма - добро смислена измама 
 • утрина - земја оставена за пасиште 
 • уќумат (турски збор) - државна власт, режим, управа 

Ф 

 • фереџе (турски збор) - свечена облека на муслиманките: долга и широка наметка со мрежа што го покрива лицето како симбол на ропство и бесправноста на жената 
 • фес (турски збор)- турска капа со пискул 
 • фиљанкишија - некој одреден човек 

Х 

 • хегемонистичка (грчки збор) - господствена, од хегмонија што значи превласт, надмоќ 

Ч 

 • чаир - ливада, полјана 
 • чалма (турски збор) - бел завој околу фесот кај муслиманите 
 • чаре - помош, излез, спас 
 • чеза (унгарски збор) - вид двоколка 
 • черга (турски збор) - вид дебела ткаенина за покривање или постилање 
 • чивија (турски збор) - клин 
 • чифлиг (турски збор) - феудален земјоделски имот 
 • чифте - ловечка пушка со две цевки 
 • чобан - овчар 

Џ 

 • џабе (турски збор) - 1.бесплатно, подарено, бадијала; 2. залудно, бескорисно 
 • џам (турски збор) - стакло, прозорско окно 
 • џенем (турски збор) - муслиманскиот пекол 

Ш 

 • шајак (турски збор) - вид груба ткаенина, горна селска облека 
 • шајкача (српски збор) - вид војничка капа 
 • шиити (турски збор) - припадници на муслиманската религиозна секта кои не го признаваат за пророк само Мухамед, туку и неговиот зет Алија 
 • шилеже - одбиено јагне од една година 
 • шиник - 1.дрвен цилиндричен сад, што служи за мерење жито; 2.мера за жито, како определено количество 
 • штик - бајонет, нож кој се монтира на војничка пушка 

There are no blog posts to list.